Konsten att formulera en vision

Per Ulfsson Falkner 9 juni 2015
Konsten att formulera en vision

Rätt använd är en vision är ett kraftfullt verktyg för att skapa energi i organisationer och få alla medarbetare att gå åt samma håll. Ofta ser man visionsformuleringar i stil med ”Vår vision är att bli ledande i Europa inom området X”. Det behöver egentligen inte vara något fel på det men det är ju snarare ett finansiellt mål. Som verktyg för att skapa motiverade medarbetare eller att peka ut en riktning för framtida utveckling är det inte särskilt användbart.

Vad är då en vision? Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att visionen är den gemensamma bilden av vad vi vill uppnå. Det blir en bild att se framför sig i såväl det visionära utvecklingsarbetet som i sitt dagliga arbete. Snarare ett förhållningssätt som man kan stämma av det man gör emot än någonting konkret. Känslan av att man är på rätt väg.

Missionen eller uppdraget dvs företagets, affärsområdets eller avdelningens konkreta bidrag till den gemensamma visionen är något annat. Strategin, den utstakade bästa vägen för att utföra uppdraget, och målen, de mätbara milstolparna som säger oss om vi åstadkommer resultat, är också något annat.För att kunna svara på frågan hur en bra vision ska formuleras är det viktigt att ha klart för sig syftet med visionen. Man kan urskilja tre syften med en bra vision:

1. En vision ska motivera

Visionen är anledningen för medarbetarna att gå till jobbet. Det som gör arbetet meningsfullt. En mening bortom lönekuvertet. En tro på att om vårt företag eller vår organisation inte fanns så skulle världen bli lite fattigare. Om du lyckas väl kommer dina kunder att känna sig motiverade, ställa upp och vara uthålligare. Bli trogna helt enkelt.

2. En vision ska inspirera

En bra vision inspirerar till förändring. I visionen finns näringen till de förändringar som du som ledare eller medarbetare bidrar till att förverkliga. Den företagsekonomiska ekvationen för att ett affärsdrivet företag ska gå bra är enkel. Kunderna ska vara villiga att betala mer för en vara eller en tjänst än vad den kostar att producera. För alla affärsdrivande företag är det centralt att hitta det där lilla extra som skiljer företagets varor eller tjänster från konkurrenternas och gör de lite mer värda. I en bra vision hittar du kärnan i det mervärdet.

3. En vision ska visa vägen

En bra vision fungerar som en kompass. Den blir något för medarbetarna att hålla sig till när de undrar vart de ska. Moderna organisationer består av individer som i hög grad bestämmer själva vad de ska göra och tar ett personligt ansvar för att deras arbete ligger i linje med de övergripande målen. Moderna ledare har förmågan att utrusta sina medarbetare med en kompass och få hela företaget att gå åt samma håll.


Konsten att formulera en vision

Det är det lätt att tro att merparten av alla företag är visionslösa. Det tror jag inte på. Jag tror att alla företag har en vision men den kan vara mer eller mindre framträdande. Det finns en anledning till att ledningen brinner för att företaget ska vara framgångsrikt och det finns en anledning till att medarbetarna vill göra så bra ifrån sig som möjligt. Och den anledningen finns bortom lönekuvert och optionsprogram. Visionsarbete handlar därför om att hitta den vision som finns i företaget och utveckla den.

Att komma igång

En vision går inte att skapa från ingenting. En bra vision måste ta sin utgångspunkt i företagets medarbetare, kunder och historia. Ett kraftfullt sätt för att hitta embryot till sin vision är att sätta in sitt företag i en större kontext och se vilken nytta man tillför sina kunder. Det är inte frågan om att vi ska sluta med det vi gör utan det handlar om att se nyttan av det man gör i ett större sammanhang. Om vi kan kombinera detta med vår passion, det vi verkligen brinner för, och vår talang, det vi är bättre på än någon annan, så har vi en bra utgångspunkt för att utveckla en bra vision.

Och sen då?


Att formulera en vision kan gå ganska snabbt. Med rätt personer samlade, en väldesignad process och en erfaren facilitator kan du ta fram en kraftfull visionsformulering på någon dag. Det är sedan som det mödosamma arbetet tar vid. Denna fas brukar populärt kallas för implementeringsfasen, dvs hur implementerar vi denna välformulerade vision i organisationen? Beteckningen är dock missvisande. Det handlar inte om att implementera något färdigt utan det handlar om att få någonting positivt som redan finns i organisationen att växa sig starkare. Ledningen spelar givetvis en viktig roll i detta arbete men inte genom att sitta inne med facit utan som inspiratörer. Svårigheten är att få alla medarbetare att gemensamt utveckla företagets vision. Ledningen ansvarar givetvis för den slutliga formuleringen men det är alla medarbetares ansvar att fylla visionen med mening och innehåll.

Det ställer krav på en annan typ av ledare än vad vi kanske är vana vid. Men om du vill skapa en visionsstyrd organisation som motiverar, inspirerar och visar vägen så finns det bara en väg att gå.

Konsten att tänka nytt

Per Ulfsson Falkner 3 juni 2015
Idéworkshop

Har du någon gång blivit inbjuden till en "workshop" där projektledaren delar ut post-it-lappar och förväntar sig att alla ska kläcka nya idéer från ingenting? Alla sitter där med kramp och undrar om de inte hade gjort bättre nytta om de hade fått jobba i stället? Visst kan man få upp en del saker till ytan, men då blir det tankar som deltagarna hade redan innan de klev in i rummet. Om du vill få dina medarbetare att tänka nya tankar och lyfta din tjänsteutveckling till nya nivåer krävs helt andra metoder.

Utgå från frågeställningen

Tjänsteutveckling handlar om kreativ problemlösning, att utifrån en väldefinierad frågeställning ta fram nya tjänster som löser problemet. För att lyckas med detta krävs kunskaper om företagets eller organisationens tjänster, kunskap om kringliggande branscher och konkurrenter och inte minst en kreativ förmåga att tänka i nya banor och bryta invanda mönster.

Att hitta alla dessa egenskaper i en och samma person är givetvis mycket svårt om inte omöjligt. Detta gör att idé- och tjänsteutveckling ofta är en mödosam process som tar tid, eftersom den som ska utveckla en ny tjänst får lägga ner mycket tid och resurser på att ta in information från olika håll.

Ett mer effektivt sätt är att designa en kreativ process där olika personer med olika kompetenser samspelar. På så sätt kan man på kortare tid uppnå ett kreativt och bättre resultat genom att helt enkelt utveckla idéerna tillsammans.

Kreativ workshop

Själva idégenereringen sker mest effektivt och med bäst resultat genom en workshop – exempelvis en dag med ett väl sammansatt team som utifrån en väldefinierad frågeställning tar fram förslag på nya tjänster.

För att skapa en kreativ idégenerering som ger nya idéer, samtidigt som de nya produkterna faktiskt skapar nya affärsmöjligheter, används olika typer av kreativa verktyg.

  • Idégenereringsverktyg – olika brainstormingtekniker för att få fram stora mängder idéer som sedan kan vidareutvecklas.
  • Realiseringsverktyg – på vilket sätt skulle man kunna realisera idéerna (från idé till genomförande)?
  • Prioriteringsverktyg – för att ”skilja agnarna från vetet” och sortera ut de idéer och tjänster som är värdefulla att gå vidare med.

Rätt ledning

Det är lätt att tro att om vi bara samlar rätt personer så kommer idéerna att flöda. Det krävs dock både erfarenhet och kunskap för att leda en grupp i kreativ idéutveckling. Det krävs också, förutom god kunskap i olika kreativa tekniker, god erfarenhet av att leda grupper, hålla energinivån hög, få personerna att bygga på varandras idéer och därmed få nya idéer att växa fram.