Konsten att formulera en vision

Per Ulfsson Falkner 9 juni 2015
Konsten att formulera en vision

Rätt använd är en vision är ett kraftfullt verktyg för att skapa energi i organisationer och få alla medarbetare att gå åt samma håll. Ofta ser man visionsformuleringar i stil med ”Vår vision är att bli ledande i Europa inom området X”. Det behöver egentligen inte vara något fel på det men det är ju snarare ett finansiellt mål. Som verktyg för att skapa motiverade medarbetare eller att peka ut en riktning för framtida utveckling är det inte särskilt användbart.

Vad är då en vision? Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att visionen är den gemensamma bilden av vad vi vill uppnå. Det blir en bild att se framför sig i såväl det visionära utvecklingsarbetet som i sitt dagliga arbete. Snarare ett förhållningssätt som man kan stämma av det man gör emot än någonting konkret. Känslan av att man är på rätt väg.

Missionen eller uppdraget dvs företagets, affärsområdets eller avdelningens konkreta bidrag till den gemensamma visionen är något annat. Strategin, den utstakade bästa vägen för att utföra uppdraget, och målen, de mätbara milstolparna som säger oss om vi åstadkommer resultat, är också något annat.För att kunna svara på frågan hur en bra vision ska formuleras är det viktigt att ha klart för sig syftet med visionen. Man kan urskilja tre syften med en bra vision:

1. En vision ska motivera

Visionen är anledningen för medarbetarna att gå till jobbet. Det som gör arbetet meningsfullt. En mening bortom lönekuvertet. En tro på att om vårt företag eller vår organisation inte fanns så skulle världen bli lite fattigare. Om du lyckas väl kommer dina kunder att känna sig motiverade, ställa upp och vara uthålligare. Bli trogna helt enkelt.

2. En vision ska inspirera

En bra vision inspirerar till förändring. I visionen finns näringen till de förändringar som du som ledare eller medarbetare bidrar till att förverkliga. Den företagsekonomiska ekvationen för att ett affärsdrivet företag ska gå bra är enkel. Kunderna ska vara villiga att betala mer för en vara eller en tjänst än vad den kostar att producera. För alla affärsdrivande företag är det centralt att hitta det där lilla extra som skiljer företagets varor eller tjänster från konkurrenternas och gör de lite mer värda. I en bra vision hittar du kärnan i det mervärdet.

3. En vision ska visa vägen

En bra vision fungerar som en kompass. Den blir något för medarbetarna att hålla sig till när de undrar vart de ska. Moderna organisationer består av individer som i hög grad bestämmer själva vad de ska göra och tar ett personligt ansvar för att deras arbete ligger i linje med de övergripande målen. Moderna ledare har förmågan att utrusta sina medarbetare med en kompass och få hela företaget att gå åt samma håll.


Konsten att formulera en vision

Det är det lätt att tro att merparten av alla företag är visionslösa. Det tror jag inte på. Jag tror att alla företag har en vision men den kan vara mer eller mindre framträdande. Det finns en anledning till att ledningen brinner för att företaget ska vara framgångsrikt och det finns en anledning till att medarbetarna vill göra så bra ifrån sig som möjligt. Och den anledningen finns bortom lönekuvert och optionsprogram. Visionsarbete handlar därför om att hitta den vision som finns i företaget och utveckla den.

Att komma igång

En vision går inte att skapa från ingenting. En bra vision måste ta sin utgångspunkt i företagets medarbetare, kunder och historia. Ett kraftfullt sätt för att hitta embryot till sin vision är att sätta in sitt företag i en större kontext och se vilken nytta man tillför sina kunder. Det är inte frågan om att vi ska sluta med det vi gör utan det handlar om att se nyttan av det man gör i ett större sammanhang. Om vi kan kombinera detta med vår passion, det vi verkligen brinner för, och vår talang, det vi är bättre på än någon annan, så har vi en bra utgångspunkt för att utveckla en bra vision.

Och sen då?


Att formulera en vision kan gå ganska snabbt. Med rätt personer samlade, en väldesignad process och en erfaren facilitator kan du ta fram en kraftfull visionsformulering på någon dag. Det är sedan som det mödosamma arbetet tar vid. Denna fas brukar populärt kallas för implementeringsfasen, dvs hur implementerar vi denna välformulerade vision i organisationen? Beteckningen är dock missvisande. Det handlar inte om att implementera något färdigt utan det handlar om att få någonting positivt som redan finns i organisationen att växa sig starkare. Ledningen spelar givetvis en viktig roll i detta arbete men inte genom att sitta inne med facit utan som inspiratörer. Svårigheten är att få alla medarbetare att gemensamt utveckla företagets vision. Ledningen ansvarar givetvis för den slutliga formuleringen men det är alla medarbetares ansvar att fylla visionen med mening och innehåll.

Det ställer krav på en annan typ av ledare än vad vi kanske är vana vid. Men om du vill skapa en visionsstyrd organisation som motiverar, inspirerar och visar vägen så finns det bara en väg att gå.